hello world!
Objavio: Hdke, 11. travnja 2017.

Skupština

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi. Skupština može biti: Redovita, Izborna i Izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Izbornu skupštinu saziva Tajnik. U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). Skupštini predsjedava Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi i kojeg Tajnik dostavlja svim članovima unutar sedam radnih dana. U slučaju isteka mandata tijelima Društva, skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Skupština Društva:

- Utvrđuje politiku razvitka Društva,
- Donosi i mijenja Statut Društva,
- Donosi financijski plan i završni račun,
- Donosi druge akte i odluke vezane za rad Društva,
- Bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Sud Časti i Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa,
- Razmatra i usvaja izvješća o radu Društva,
- Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
- Odlučuje o prestanku rada Društva,
- Imenuje Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa,
- Imenuje Sud časti Društva,
- Donosi Pravilnik o specijalizaciji i licenciranju kliničkih embriologa,
- Donosi Pravilnik o disciplinskom postupku,
- Donosi Pravlnik o čuvanju profesionalne tajne,
- Donosi Kodeks etike kliničkih embriologa,
- Obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.