Print Friendly, PDF & Email

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (˝Narodne novine˝broj 74/14), redovna i izborna Skupština Hrvatskog društva kliničkih embriologa, održana 11.12.2015. godine, donijela je:

 

STATUT

Hrvatskog društva kliničkih embriologa

I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu. Hrvatsko društvo kliničkih embriologa štiti prava i zastupa interese kliničkih embriologa, unapređuje embriološku praksu i humanu reprodukciju i brine o ugledu kliničkih embriologa.

Članak 2.

Naziv udruge je: HRVATSKO DRUŠTVO KLINIČKIH EMBRIOLOGA

Naziv udruge na engleskom jeziku je: CROATIAN SOCIETY OF CLINICAL EMBRYOLOGISTS

Skraćeni naziv udruge je: HDKE

Članak 3.

Hrvatsko društvo kliničkih embriologa je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Hrvatsko društvo kliničkih embriologa je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: HRVATSKO DRUŠTVO KLINIČKIH EMBRIOLOGA i logotipom udruge. Logotip opisuje postupak injiciranja spermija u jajnu stanicu.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik, Podpredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kliničke embriologije i humane reprodukcije u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i razvojem tehnologije.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • Stručno i znanstveno usavršavanje članova Društva organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, predavanja, tečajeva, seminara i kongresa,
 • Obavlja stručni nadzor nad radom kliničkih embriologa te daje preporuke za njihov samostalan rad,
 • Predlaže nove postupke liječenja neplodnosti unutar embrioloških laboratorija te Postupnik kliničke embriologije,
 • Daje mišljenja na zakone i druga legislativna rješenja koja zadiru u područje humane reprodukcije i embriologije,
 • Nadležnom Ministarstvu predlaže Pravilnik o specijalizaciji i licenciranju kliničkih embriologa, Pravilnik o postupku akreditacije i licenciranja laboratorija za kliničku embriologiju te Pravilnik o vrsti i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija te cijene postupaka liječenja,
 • Informiranje javnosti o najnovijim dostignućima iz područja humane reprodukcije,
 • Razvijanje programa suradnje s domaćim i međunarodnim udruženjima
 • Izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti

Klinički embriolog član Udruge dužan je prijavljivati Hrvatskom društvu kliničkih embriologa sve promjene radnog mjesta kao i nepravilnosti u radnom okružju. Hrvatsko društvo kliničkih embriologa štiti pravo na privatnost svojih članova u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • Javnim priopćavanjem.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Redovnim članom udruge s pravom odlučivanja može postati biolog koji se bavi kliničkom embriologijom. Pridruženi članovi mogu postati sve fizičke osobe koje većinom glasova odaberu redovni članovi udruge na redovnoj skupštini udruge. Članovi koji nisu biolozi a zatečeni su na poslovnima kliničke embriologije do 2009. Godine imaju pravo biti redovitim članovima.

Članak 10.

Članom udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.     

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • Plaćanje članarine,
 • Bavljenje aktivnostima Udruge,
 • Sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • Čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • Pravo na savjetodavnu i pravnu pomoć iz staleške i strukovne problematike,
 • Pravo na stručno-medicinski savjet,
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • Pravo kandidiranja u tijela Udruge.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Dragovoljnim istupom,
 • Neplaćanjem članarine,
 • Isključenjem,

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik na prijedlog skupštine Udruge ili izglasavanjem stalnih članova ili Suda časti. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 15.

Sporovi se rješavaju na nadležnom sudu prema pravnim propisima RH.

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Dopredsjednik,
 • Tajnik,
 • Časni sud,
 • Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa.

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti:

 • Redovita,
 • Izborna i
 • Izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u  tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

Izbornu skupštinu saziva tajnik Udruge.

U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.  U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik udruge.

U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge i kojeg Tajnik dostavlja svim članovima unutar sedam radnih dana. U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.

Skupština udruge:

 • Utvrđuje politiku razvitka udruge,
 • Donosi i mijenja Statut udruge,
 • Donosi financijski plan i završni račun,
 • Donosi druge akte i odluke vezane za rad udruge,
 • Bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika udruge, Sud Časti i Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa
 • Razmatra i usvaja izvješća o radu udruge,
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
 • Odlučuje o prestanku rada udruge,
 • Imenuje povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa,
 • Imenuje Sud časti Društva,
 • Donosi Pravilnik o specijalizaciji i licenciranju kliničkih embriologa,
 • Donosi Pravilnik o disciplinskom postupku,
 • Donosi Pravlnik o čuvanju profesionalne tajne,
 • Donosi Kodeks etike kliničkih embriologa,
 • Obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik udruge. Predsjednika udruge bira Skupština udruge na mandat od dvije godine.

Članak 23.

Predsjednik:

 • Zastupa udrugu,
 • Saziva Skupštinu udruge,
 • Rukovodi radom Skupštine udruge,
 • Utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • Utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge,
 • Upravlja imovinom udruge,
 • Podnosi izvješće o radu udruge Skupštini udruge,
 • Imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • Brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,
 • Nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge,
 • Donosi odluke o isključenju člana iz udruge
 • Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge.

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak  25.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik ili Tajnik udruge. Mandat dopredsjednika traje dvije godine.

TAJNIK

Članak 26.

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u udruzi.

Tajnik udruge vodi registar članova.

Tajnik udruge brine o financijama udruge.

Tajnik udruge radi i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik ili Dopredsjednik udruge.

Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

SUD ČASTI UDRUGE

Članak 28.

Sud časti udruge je disciplinsko tijelo.

Sud časti sastoji se od tri člana od kojih minimalno dva moraju imati više od pet godina iskustva u kliničkoj embriologiji. Članove Suda časti predlaže Predsjednik udruge a usvaja Skupština udruge. Sud časti radi sukladno odredbama Pravilnika o disciplinskom postupku. Mandat članova Suda časti je četiri godine.

Članak 29.

Sud časti udruge može pokrenuti disciplinski postupak po službenoj dužnosti ili na zahtjev pacijenta, Predsjednika udruge, Tajnika udruge ili Skupštine udruge.

Članak 30.

Disciplinske mjere i kazne koje Sud časti može izreći su:

 • Ukor,
 • Javni ukor,
 • Novčana kazna.

Iznos novčane kazne ne može biti niži od 500,00 niti viši od 2.000,00 kuna.

POVJERENSTVO ZA TRAJNU EDUKACIJU KLINIČKIH EMBRIOLOGA

Članak 31.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa je stručno tijelo Udruge. Članove Povjerenstva za trajnu edukaciju kliničkih embriologa bira Skupština na prijedlog vodstva Udruge a prema Statutu Udruge.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa čini 5 licenciranih kliničkih embriologa od kojih tri moraju imati minimalno desetogodišnje iskustvo u kliničkoj embriologiji.

Jedan od članova obavezno je i Predsjednik udruge.

Mandat članova Povjerenstva za trajnu edukaciju kliničkih embriologa je četiri godine. Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa radi sukladno odredbama Pravilnika licenciranju kliničkih embriologa i Pravilnika o specijalizaciji kliničkih embriologa.

VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 32.

Imovinu udruge čine:

 • Novčana sredstva,
 • Pokretne stvari,
 • Nekretnine,
 • Druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Udruga stječe imovinu:

 • Od članarine,
 • Od dobrovoljnih priloga i darova,
 • Od dotacija iz proračuna,
 • Iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 34.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Tajnik udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja udruge preostala imovina će pripasti osnivačima udruge. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine udruge.

Članak 36.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator udruge imenuje se izvan redova članova udruge i nema mandat. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine udruge nakon provedene rasprave.

Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruge.

Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjednik udruge.

Članak 39.

Ovaj statut stupa na snagu datumom donošenja kada prestaje važiti dosadašnji Statut udruge.

 

U Zagrebu, 10. prosinca 2015. godine.

 

                                                                                  Mr.sc. Tamara Tramišak Milaković,

                                                                                              Predsjednica HDKE