Print Friendly, PDF & Email

O nama

Hrvatsko društvo kliničkih embriologa (HDKE) je stručno društvo osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kliničke embriologije i humane reprodukcije u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i razvojem tehnologije.

vitrifik-rad-1
2015_hdke
vitrifik-rad-2
0
Godina s vama!

Hrvatsko društvo kliničkih embriologa

Ideja za organiziranjem postoji od kada postoji humana reprodukcija u kliničkoj praksi u nas. Prvotna osnovna ideja proizašla je iz nepravednog birokratskog razvrstavanja biologa u nezdravstvene djelatnike. Od 2007 do 2009 godine stvorila se je i potrebna kritična masa za udruživanjem svih biologa koji rade na poslovima humane reprodukcije i embriologije.

Noviteti

Donosimo novosti iz svijeta i Hrvatske, objavljujemo novitete i svu potrebnu dokumentaciju.

Dokumentacija

Sve što vam je potrebno na jednom mjestu!

Hrvatsko društvo kliničkih embriologa (HDKE) je stručno društvo osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kliničke embriologije i humane reprodukcije u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i razvojem tehnologije.

Ideja za organiziranjem postoji od kada postoji humana reprodukcija u kliničkoj praksi u nas. Prvotna osnovna ideja proizašla je iz nepravednog birokratskog razvrstavanja biologa u nezdravstvene djelatnike. Od 2007 do 2009 godine stvorila se je i potrebna kritična masa za udruživanjem svih biologa koji rade na poslovima humane reprodukcije i embriologije.

U prosincu 2009. godine održana je osnivačka Skupština današnjeg HDKE.

Biolozi – klinički embriolozi, za razliku od drugih biologa kao i medicinskih biokemičara i farmaceuta, sudjeluju u:

- dijagnostici,
- liječenju,
- radu s pacijentom, 
- posebnim uvjetima rada i
- rad vikendima i praznicima.

0
Godina postojanja
0
Članova
0
Održanih kongresa

Tijela društva

Mr.sc. Dejan Ljiljak

Predsjednik Društva

Predsjednik Društva, licencirani klinički embriolog, mentor

Davor Štimac, mag.biol.

Dopredsjednik Društva

Dopredsjednik Društva, licencirani klinički embriolog, mentor

Dr.sc. Kristina Čavlović

Tajnica Društva

Tajnica Društva, licencirana klinička embriologinja, mentorica

Sud časti Društva 

1. Dr.sc. Nina Gelo, predsjednica Suda
2. Marija Dundović, mag.biol.
3. Dr.sc. Daria Hafner

Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa

Povjerenstvo čini pet članova. Svaki član mora imati najmanje 10 godina iskustva u kliničkoj embriologiji. Mandat povjerenstva traje tri godine. Povjerenstvo propisuje plan i program edukacije iz kliničke embriologije, licencira i relicencira članove i propisuje zahtjeve za licenciranje.

 1. Dr.sc. Sanja Vujisić predsjednica Povjerenstva
 2. Dr.sc. Tamara Tramišak Milaković
 3. Dr.sc. Patrik Stanić
 4. Dr.sc. Nina Gelo
 5. Dr.sc. Igor Matić
 6. Mr.sc. Dejan Ljiljak

Povjerenstvo za stručna pitanja

 1. Dr.sc. Patrik Stanić, predsjednik Povjerenstva
 2. Dr.sc. Sanja Vujisić
 3. Dr.sc. Nina Gelo
 4. Dr.sc. Tamara Tramišak Milaković
 5. Dr.sc. Katarina Matković
 6. Dr.sc. Andrea Ćukušić Kalajžić
 7. Mr.sc. Linda Panić Horvat
 8. Marija Dundović mag.biol.
 9. Sonja Šogorić, mag.biol.
 10. Gabriela Kirinec, mag.biol.

Radna skupina za socijalne mreže

 1. Lara Barišić, mag.biol., voditeljica
 2. Mia Čerina mag.biol.
 3. Sanja Dugandžić, mag.biol.
 4. Patricia Jukić, mag.biol.
 5. Karolina Poljak, mag.biol.
 6. Vanja Popović, mag.biol.
 7. Nikolina Špoljarić, mag.biol.

Vodstva društva

2021. – 2017.

Predsjednik
dr.sc Patrik Stanić
Podpredsjednica
dr.sc. Daria Hafner
Tajnik
mr.sc. Dejan Ljiljak

2017. – 2015.

Predsjednica
mr.sc. Tamara Tramišak Milaković
Potpredsjednik
dr.sc Patrik Stanić
Tajnik
mr.sc. Dejan Ljiljak

2015. – 2013.

Predsjednica
mr.sc. Tamara Tramišak Milaković,
Potpredsjednik
dr.sc Patrik Stanić
Tajnik
mr.sc. Dejan Ljiljak

2013. – 2011.

Predsjednik
dr.sc. Pavle Romac
Podpredsjednica
mr.sc. Tamara Tramišak Milaković
tajnik
mr.sc. Dejan Ljiljak

2011. – 2009.

Predsjednica
dr.sc. Daria Hafner
Podpredsjednica
dr.sc. Sanja Vujisić
tajnik
mr.sc. Dejan Ljiljak

Skupština društva

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi. Skupština može biti: Redovita, Izborna i Izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Izbornu skupštinu saziva Tajnik. U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). Skupštini predsjedava Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi i kojeg Tajnik dostavlja svim članovima unutar sedam radnih dana. U slučaju isteka mandata tijelima Društva, skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

– Utvrđuje politiku razvitka Društva,
– Donosi i mijenja Statut Društva,
– Donosi financijski plan i završni račun,
– Donosi druge akte i odluke vezane za rad Društva,
– Bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Sud Časti i Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa,
– Razmatra i usvaja izvješća o radu Društva,
– Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
– Odlučuje o prestanku rada Društva,
– Imenuje Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa,
– Imenuje Sud časti Društva,
– Donosi Pravilnik o specijalizaciji i licenciranju kliničkih embriologa,
– Donosi Pravilnik o disciplinskom postupku,
– Donosi Pravlnik o čuvanju profesionalne tajne,
– Donosi Kodeks etike kliničkih embriologa,
– Obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.