Print Friendly, PDF & Email

preporuke društva

Preporuke za kvalitetu i sigurnost MPO

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatsko društvo kliničkih embriologa, Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju

Preporuke za mikrobiološke
kontrole kvalitete

U bezprašnoj komori zahtijeva se kvaliteta zraka u kojoj broj čestica i broj mikrobnih kolonija prema GMP odgovara najmanje klasi C...

Preporuke za provođenje
IUI

Ovim se PREPORUKAMA navode uvjeti u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provođenje postupaka homologne intrauterine inseminacije (IUI)

Kontrola kvalitete

Preporuke mikrobiološke kontrole kvalitete laboratorija za humanu reprodukciju.


Zaključci prve virtualne sjednice

Kako bismo zaštitili pacijente, njihove spolne stanice i zametke i embriologe koji s njima rukuju, bitno je sljediti osnovne korake dezinfekcije i zaštite prije ulaska u laboratorij, u laboratoriju i nakon završetka rada, po izlasku iz laboratorija.

Covid-19

Preporuke HDKE za zdravstveno-epidemiološki okvir potreban za provođenje metoda MPO na siguran način za pacijente i zdravstveno osoblje tijekom virusne pandemije COVID-19