Print Friendly, PDF & Email

Na temelju odredbe članka 26. i 27. Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN, 108/96) i odredbe članka 21 Statuta Hrvatskog Društva Kliničkih Embriologa, Skupština Hrvatskog Društva Kliničkih Embriologa na sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donosi slijedeći:

 

Pravilnik o čuvanju profesionalne tajne

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom o čuvanju profesionalne tajne (dalje u tekstu: Pravilnik) određuju podaci koji se u poslovanju Hrvatskog društva kliničkih embriologa (dalje u tekstu: Društvo) smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom, vrste tajnosti podataka, označavanje tajne, dužnost čuvanja tajnih podataka, ovlasti za priopćavanje tajne, zaštita i postupanje s tajnim podacima, povjernjiv i tajni odnos i zaštita prava pacijenta i njegove privatnosti, te druge okolnosti od interesa za čuvanje poslovne tajne.

 

Članak 2.

 

Podatak ovog Pravilnika jest dokument, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podatka, kao i prilozi, saznanje, mjera, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informacija koja s obzirom na svoj sadržaj ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svoga vlasnika, a radi se o podacima koji su nastali u okviru djelatnosti Društva ili su s tom djelatnošću povezani.

 

Članak 3.

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su određeni ovim Pravilnikom, a koji u osnovi predstavljaju podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi, mogle nastupiti štetne posljedice za interese Društva ili za pacijente.

Poslovnom tajnom također se smatraju i podaci koji predstavljaju rezultate istraživačkog rada.

 

Članak 4.

 

Poslovnom tajnom Društva smatraju se osobito slijedeći podaci:

1. podaci iz ugovora koje Društvo zaključuje,

2. podaci i isprave koje poslovni partneri Društva označe kao tajne,

3. podaci i isprave koje nadležno državno tijelo proglasi poslovnom tajnom,

4. podaci i isprave o potraživanjima i financijskim obvezama Društva,

5. financijski izvještaji, osim izvještaja koji prema posebnom propisu podliježu javnoj objavi,

6. podaci o naknadama članova tijela Društva,

7. podaci i isprave o poslovanju Društva preko žiro-računa,

8. podaci o pristupu administrativnim sučeljima računalnih servisa,

9. lokacije sefova, ključeva i mjesto čuvanja pečata,

10. podaci o liječenju pacijenata unutar ustanova gdje su članovi zaposleni.

 

Članak 5.

Profesionalnom tajnom smatraju se podaci o osobnom ili obiteljskom životu Članova Društva te drugih osoba koje na određen način sudjeluju u poslovanju.

 

Članak 6.

Vrstu tajnosti podataka koji se smatraju tajnima, a radi se o dokumentima koji su nastali u Društvu  ili koji su proizašli iz obavljanja djelatnosti Društva.

 

Članak 7.

Prilikom umnožavanja dokumenta označenog nekom vrstom tajnosti na prvoj se stranici mora navesti podatak u kojem je broju primjeraka dokument umnožen.

 

Članak 8.

Svi članovi tijela Društva i treće osobe koje pod određenim uvjetima sudjeluju u radu Društva, dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke za koje saznaju u svom radu, a koji su označeni poslovnom tajnom ili se smatraju poslovnom tajnom.

 

Članak 12.

Odnos između pacijenta i kliničkog embriologa odnosno tima u kojemu se pacijenti liječe predstavlja profesionalnu tajnu.

 

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na internet stranici Društva – www.hdke.hr.

 

 

 

Mr.sc. Tamara Tramišak Milaković, Predsjednica HDKE